1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis Internetowy działający pod adresem mazury.com.pl prowadzony jest przez Czarter.info sp. z o.o. wpisaną do KRS pod numerem 0000851166, NIP 9522207897, REGON 38658769300000.
 2. Niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego” określa zasady korzystania z Serwisu, publikacji ogłoszeń i dokonywania zakupów w sklepie internetowym mazury.com.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Każdy Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 1. DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
 3. Klient – użytkownik Sklepu Internetowego , będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą;
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 7. Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego”;
 8. Serwis – serwis i sklep internetowy, dostępny pod adresem mazury.com.pl
 9. Sprzedawca – Czarter.info sp. z o.o.
 10. Strona Internetowa Sklepu mazury.com.pl
 11. Towar – rzecz ruchoma lub dobra cyfrowe z asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym mazury.com.pl
 12. Ogłoszenie – profil ogłoszeniodawcy zawierający informacje handlowe i promocyjne dostarczone przez Ogłoszeniodawcę
 13. Ogłoszeniodawca – użytkownik Serwisu, który opublikował ogłoszenie reklamowe swojego obiektu lub firmy
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. Cennik – szczegółowa oferta obejmująca publikacje ogłoszeń w Serwisie opublikowana pod adresem https://mazury.com.pl/cennik/
 17. WYMOGI TECHNICZE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów JavaScript i Cookies.
 1. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 1. TOWARY
 1. Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach.
 3. Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia złożone w godzinach pracy Sklepu tj. od … do .. w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Klient:
 • wybiera Towar, którym jest zainteresowany, a następnie klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” znajdujący się pod danym Towarem;
 • przechodzi do „KOSZYKA” , który znajduje się w prawnym górnym rogu Strony Internetowej Sklepu;
 • wypełnia Formularz Zamówienia poprzez wpisanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury sprzedaży;
 • wybiera sposób dostawy oraz formę płatności;
 • wybiera przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 3. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 1. CENA TOWARÓW
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Towar oraz koszty dostawy Towaru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Jedyną dostępną w Sklepie metodą płatności jest płatność on-line za pośrednictwem PayNow oraz przelewem tradycyjnym na nr konta podany po złożeniu zamówienia.
 2. Towar zostanie wysłany Klientowi po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania płatności w ciągu 3 dni roboczych, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

VIII. WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad.
 2. Sposób dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 3. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania zaksięgowania płatności.
 4. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika w sumie 14 dni roboczych. Dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 6. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem ….
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym …

IX. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
 • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy,
 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego),
 • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 • numer Zamówienia (widnieje w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia),
 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 1. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania. O ewentualnych brakach Reklamacji Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem zostaną przesłane Klientowi informacje, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na adres siedziby Sprzedawcy i na koszt Sprzedawcy.
 4. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 5. Informujemy jednocześnie, iż Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a Sprzedawca może żądać od Zamawiającego pokrycia związanych z tym kosztów.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Konsument przekazuje oświadczenie wysyłając stosowne pismo listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji do Sprzedawcy dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 6. Zwracany Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tej samej oryginalnej metody płatności dokonanej przez Konsumenta lub tradycyjnym przelewem bankowym, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami odesłania Towaru do Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument oraz nie obejmuje dóbr cyfrowych.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady Towarów.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności.
 5. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji Zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.